COOKIE POLICY

 1. Voorwerp


Deze Cookie Policy gaat uit van KWISPEL  BV/BVBA, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « www.kwispels.com » (hierna de « website » genoemd), met maatschappelijke zetel te Lindelei 36 2620 Hemiksem  en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: 0480.718.340.
KWISPEL  BV/BVBA(hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruikerservaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

 1. Wat is een cookie?


Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.


Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.


Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.


Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.


 1. Geldigheidsduur van een cookie


Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessie cookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.


In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslagen.


 1. Algemene doeleinden van cookies


De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.


Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.


Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.


 1. Cookiebeheer


Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.


Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :


Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari : https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 


Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.


 1. Soorten cookies


 1. Technische of functionele cookies


Technische cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:


 • De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
 • Formulieren invullen
 • Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
 • De toegang tot de website beveiligen


Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.


Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).


Deze cookies maken het volgende mogelijk:


 • Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
 • Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
 • Informatie verzamelen uit online formulieren
 • Statistieken opstellen
 • Het gebruik van de website analyseren


Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming. 1. Analytische cookies


Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.


Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.


De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.


 1. Publicitaire cookies


Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.


Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van lokalisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van uw locatie.


Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.


De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.


Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.


 1. Cookies van sociale media


Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslagen op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.


Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.


Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.


Facebook

https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Twitter

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track

Google

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Instagram

https://help.instagram.com/1896641480634370


 1. Cookies afkomstig van derden


Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.


 1. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens


Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).


We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy  (https://kwispels.com/cookies-privacy).


 1. Contact


 • info@kwispels.com 

 • Lindelei 36 2620 Hemiksem  1. Wijzigingen


We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht


Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.


Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.


Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 16/01/2024.PRIVACY POLICY VOOR DE KWISPEL  WEBSITEVoorwerpDeze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door KWISPEL 

BV/BVBA, met maatschappelijke zetel te Lindelei 36 2620 Hemiksem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0480.718.340 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).


De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.kwispels.com (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.


De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming 30 juli 2018 en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.


Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.


Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.Welke gegevens verzamelen wij?


De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:


 • het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 • het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 • het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.


In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.


Wijze van gegevensverzameling


De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:


 • via een contactformulier
 • via de inschrijving op een nieuwsbrief
 • via de klantenzone
 • via de webshop


Doeleinden van de verwerking


De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:


 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten  betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • het versturen van promotiemateriaal;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • commerciële prospectie;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.


Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • overdracht van gegevens aan een zakenpartner


De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.


Gerechtvaardigde belangen


Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy Policy).


Duurtijd van de bewaring


De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.


De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.


Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.


Uitoefening van rechten


Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.


Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.


Toegang tot de gegevens en kopieën


De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.


Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.


Recht op verbetering


De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.


Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten


De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:


 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).


De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.


De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).


Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.


Het recht op beperking van de verwerking


De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:


 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.


De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.


Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)


De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:


 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;


 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.


De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:


 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.


Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »


De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:


 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en

 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.


Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.


Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.
Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden


De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.


In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.


Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.


De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.


De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.


Veiligheid


De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.


De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.


Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.


De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.


Bezwaren en klachten


De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

    +32 (0)2 274 48 00
    +32 (0)2 274 48 35
    contact(at)apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.


Contactgegevens


Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:


Per e-mail: info@kwispels.com
Per post: Lindelei 36  à 2620 Hemiksem 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht. 

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: Hemiksem


Diverse bepalingen


De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.


Deze versie van de Privacy Policy dateert van 16/01/2024. 

VoorwerpDeze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door KWISPEL 

BV/BVBA, met maatschappelijke zetel te Lindelei 36 2620 Hemiksem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0480.718.340 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).


De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website: www.kwispels.com (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.


De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming 30 juli 2018 en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.


Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.


Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.Welke gegevens verzamelen wij?


De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:


 • het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 • het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 • het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.


In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.


Wijze van gegevensverzameling


De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:


 • via een contactformulier
 • via de inschrijving op een nieuwsbrief
 • via de klantenzone
 • via de webshop


Doeleinden van de verwerking


De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:


 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten  betreft;
 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
 • het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • het versturen van promotiemateriaal;
 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 • het realiseren van statistieken;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • commerciële prospectie;
 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.


Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • overdracht van gegevens aan een zakenpartner


De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.


Gerechtvaardigde belangen


Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy Policy).


Duurtijd van de bewaring


De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.


De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.


Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.


Uitoefening van rechten


Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.


Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.


Toegang tot de gegevens en kopieën


De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.


Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.


Recht op verbetering


De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.


Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten


De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:


 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).


De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.


De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).


Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.


Het recht op beperking van de verwerking


De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:


 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;

 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.


De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.


Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)


De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:


 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;


 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.


De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:


 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.


Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.


Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »


De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:


 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en

 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.


Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.


Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.
Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden


De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.


In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.


Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.


De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.


De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.


Veiligheid


De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.


De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.


De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.


Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.


De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.


Bezwaren en klachten


De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

    +32 (0)2 274 48 00
    +32 (0)2 274 48 35
    contact(at)apd-gba.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.


Contactgegevens


Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:


Per e-mail: info@kwispels.com
Per post: Lindelei 36  à 2620 Hemiksem 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht. 

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil: Hemiksem


Diverse bepalingen


De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.


Deze versie van de Privacy Policy dateert van 16/01/2024. Verwerkingsregister marketing


Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam van het bedrijfKWISPEL BV BV

AdresLindelei 36 2620 Hemiksem

Ondernemingsnummer 0480.718.340

Telefoon 038288040

e-mail info@kwispels.com

website www.kwispels.comContactgegevens van de zaakvoerder:

Naam De Vlieger Els

Adres Hemiksem 2620 Hemiksem

Telefoon 038288040

e-mail info@kwispels.comDit register betreft de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects.

Het omvat in het bijzonder de verwerking van persoonsgegevens met het oog op klantenbeheer, klantenwerving, loyaliteitsacties, het opstellen van commerciële statistieken, de overdracht, verhuur of uitwisseling van klanten- en prospectbestanden, de organisatie van wedstrijden, loterijen of enige promotionele actie, het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en oppositie rechten, het beheer van onbetaalde facturen en geschillen, en het beheer van de meningen van mensen over producten, diensten of inhoud.


Inhoudsopgave Register van de verwerkingen in verband met het marketing

 1. Aanmaak en beheer van het prospect bestand

 2. Commerciële prospectie

 3. Levensstijl (consumptie, vrije tijd en interesse)

 4. Uitoefening van de rechten

 5. Overdracht, verhuur of uitwisseling van de belangrijkste bestanden


 1. Aanmaak en beheer van het prospectdossier


Een preciezere beschrijving van het doel:

 • Aanleggen van een prospectiedatabank voor commerciële exploitatie voor direct marketing en prospectiedoeleinden.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De prospecten

 • Derden

Categorieën van verzamelde gegevens

 • Gebruikersnaam: naam, titel, privé-adres, telefoonnummer (vast en mobiel), persoonlijk e-mailadres

 • Staat: leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats

 • Financiële gegevens

 • Samenstelling van het huishouden

 • Levensgewoonten

 • Beroepservaring: beroepsbelangen, onderzoeksbelangen, academische belangen, specialisatievakken, onderwijservaring

 • Geolokalisatiegegevens

 • IP-adres

Termijnen voor het bewaren van gegevens

 • Prospecten: 1 jaar na het laatste contact

 • Totdat de toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De geregistreerde persoon zelf

 • Directe relaties van de geregistreerde persoon

 • Zakelijke partners van de verwerkingsverantwoordelijke

Methoden voor het verzamelen van gegevens

 • Inschrijving via een formulier

 • Inschrijving op een nieuwsbrief

 • Website

 • Mobiele toepassing

 • Sociale netwerken

 • Partnerbestand (indirecte verzameling)


Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Commerciële prospectie


Een preciezere beschrijving van het doel

 • Prospectie, activiteiten, diensten die commerciële bedrijven, liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen of stichtingen, met inbegrip van die van politieke aard, aanbieden aan een deel van de bevolking. De communicatiemiddelen die hiervoor worden gebruikt, kunnen per post, telefoon of andere directe middelen (bv. e-mail, enz.) zijn.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De prospecten

 • Derden

Categorieën van verzamelde gegevens

 • Gebruikersnaam : naam, titel, privé-adres, telefoonnummer (vast en mobiel), persoonlijk e-mailadres

 • Staat: leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats

 • Financiële gegevens

 • Samenstelling van het huishouden

 • Levensgewoonten

 • Beroepservaring: beroepsbelangen, onderzoeksbelangen, academische belangen, specialisatievakken, onderwijservaring

 • Geolokalisatiegegevens

 • IP-adres

Termijnen voor het bewaren van gegevens

 • Prospecten: 1 jaar na het laatste contact

 • Totdat de toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De geregistreerde persoon zelf

 • Directe relaties van de geregistreerde persoon

 • Zakelijke partners van de verwerkingsverantwoordelijke

Methoden voor het verzamelen van gegevens

 • Inschrijving via een formulier

 • Inschrijving op een nieuwsbrief

 • Website

 • Mobiele toepassing

 • Sociale netwerken

 • Partnerbestand (indirecte verzameling)

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Gebruiksgewoonten


Een preciezere beschrijving van het doel:

 • Behandelingen met betrekking tot levensstijl, consumptie, vrije tijd en interesses

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Prospecten

 • Familieleden en familie van het prospect

 • Derden

Categorieën van verzamelde gegevens

 • Gebruikersnaam : naam, titel, privé-adres, telefoonnummer (vast en mobiel), persoonlijk e-mailadres

 • Staat: leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats

 • Financiële gegevens

 • Samenstelling van het huishouden

 • Levensgewoonten

 • Beroepservaring: beroepsbelangen, onderzoeksbelangen, academische belangen, specialisatievakken, onderwijservaring

 • Geolokalisatiegegevens

 • IP-adres

Termijnen voor het bewaren van gegevens

 • Prospecten: 1 jaar na het laatste contact

 • Totdat de toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De geregistreerde persoon zelf

 • Directe relaties van de geregistreerde persoon

 • Zakelijke partners van de verwerkingsverantwoordelijke


Methoden voor het verzamelen van gegevens

 • Inschrijving via een formulier

 • Inschrijving op een nieuwsbrief

 • Website

 • Mobiele toepassing

 • Sociale netwerken

 • Partnerbestand (indirecte verzameling)


Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.


 1. Uitoefening van rechten


Een preciezere beschrijving van het doel

 • Verrichtingen met betrekking tot het beheer van de verzoeken om de rechten van de klant uit te oefenen:

1.Recht van toegang van de betrokkene tot de gegevens

2.Recht op correctie

3.Recht om te wissen ("recht om te vergeten")

4.Recht op beperking van de verwerking

5.Recht op overdraagbaarheid


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De prospecten

 • Familieleden en familie van het prospect

 • Derden


Categorieën van verzamelde gegevens

 • Gebruikersnaam : naam, titel, privé-adres, telefoonnummer (vast en mobiel), persoonlijk e-mailadres

 • Staat: leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en -plaats

 • Financiële gegevens

 • Samenstelling van het huishouden

 • Levensgewoonten

 • Beroepservaring: beroepsbelangen, onderzoeksbelangen, academische belangen, specialisatievakken, onderwijservaring

 • Geolokalisatiegegevens

 • IP-adres


Termijnen voor het bewaren van gegevens

 • Prospecten: 1 jaar na het laatste contact

 • Totdat de toestemming door de betrokkene wordt ingetrokken


Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • De verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De geregistreerde persoon zelf

 • Directe relaties van de geregistreerde persoon

 • Zakelijke partners van de verwerkingsverantwoordelijke


Methoden voor het verzamelen van gegevens

 • Inschrijving via een formulier

 • Inschrijving op een nieuwsbrief

 • Website

 • Mobiele toepassing

 • Sociale netwerken

 • Partnerbestand (indirecte verzameling)


Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Overdracht, verhuur of uitwisseling van de belangrijkste bestanden


Een preciezere beschrijving van het doel:

 • Verstrekking van persoonsgegevens van klanten in het kader van commerciële partnerschappen met derden.

 • Op de markt brengen na verwerking van de gegevens die door officiële bronnen (zoals het Belgisch Staatsblad, enz.) tegelijk met de gegevens van andere overheden worden gepubliceerd.


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De klanten

 • Persoonlijke relaties van geregistreerde personen

 • De verwerkingsveranwoordelijke


Categorieën van verzamelde gegevens

 • identiteit: titel, naam, voornaam, voornamen, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadressen, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee de klant kan worden geïdentificeerd

 • de gezinssituatie en de economische en financiële situatie: het gezinsleven, het aantal personen in het huishouden, het aantal en de leeftijd van het kind of de kinderen in het huishouden, het beroep, het werkterrein, de sociaal-professionele categorie en de aanwezigheid van huisdieren

 • de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, onderzoeks-, enquête-, producttest- en promotieacties; de selectie van personen kan alleen gebeuren op basis van de analyse van de vermelde gegevens

 • gegevens met betrekking tot de organisatie en verwerking van prijsvragen, loterijen en eventuele promotieactiviteiten zoals de datum van deelname, de reacties op prijsvragen en de aard van de aangeboden prijzen

 • gegevens met betrekking tot de bijdragen van personen die hun mening geven over producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen

 • gegevens verzameld door middel van toegestane commerciële acties

 • beelden


Termijnen voor het bewaren van gegevens

 • Tijd die nodig is om de transactie te voltooien

 • Laatste contact + 1 jaar

 • Einde van de commerciële relatie + 3 jaar

 • Einde contract + 10 jaar


Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • De verwerkingsveranwoordelijke

 • Personeel van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke

 • Zakelijke partners van de verwerkingsverantwoordelijke

 • De betrokkene zelf

 • Persoonlijke relaties van geregistreerde personen

 • Openbare diensten


Methoden voor het verzamelen van gegevens

 • Bestelformulier

 • Verkoopfactuur

 • Contactformulier voor meer informatie

 • Website

 • Mobiele toepassing

 • Telefoonnummer

 • Extranet voor klanten

 • Mobiele toepassing

 • Digitale communicatiemiddelen


Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.Verwerkingsregister van klantengegevens 


Verwerkingsverantwoordelijke:   

Naam van het bedrijf KWISPEL BV BV

Adres Lindelei 36 2620 Hemiksem 

Ondernemingsnummer 0480.718.340 

Telefoon        038288040 

e-mail        info@kwispels.com 

website       www.kwispels.com 


        

Contactgegevens van de zaakvoerder:

Naam           De Vlieger Els 

Adres        Hemiksem 2620 Hemiksem 

Telefoon       038288040 

e-mail  info@kwispels.com Voor het opzetten van dit register hebben wij ons gebaseerd op de vereenvoudigde standaard voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects.

Het omvat in het bijzonder de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van klantenbeheer, klantenwerving, loyaliteitsacties, het opstellen van commerciële statistieken, de overdracht, verhuur of uitwisseling van klanten- en prospectbestanden, de organisatie van wedstrijden, loterijen of enige promotionele actie, het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie- en oppositie rechten, het beheer van onbetaalde facturen en geschillen, en het beheer van de meningen van mensen over producten, diensten of inhoud.Voor het opzetten van dit register hebben wij ons gebaseerd op de vereenvoudigde standaard voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects.

Inhoudsopgave verwerkingsregister voor klantengegevens


 1. Verrichtingen op het gebied van klantbeheer
 2. Prospectiewerkzaamheden
 3. Bijwerken van prospectgegevens
 4. Beheer van onbetaalde schulden en geschillen
 5. Organisatie van wedstrijden, loterijen of andere promotionele acties
 6. Digitale diensten aan klanten
 7. Overdracht, verhuur of uitwisseling van klanten- en prospectgegevens
 8. Beheer van verzoeken tot toegang, tot rechtzetting en verzetVerrichtingen op het gebied van klantbeheer


Nauwkeurige omschrijving van het doel:

 • Verrichtingen in verband met klantenbeheer betreffende: contracten, bestellingen, leveringen, facturen
 • Verrichtingen in verband met de boekhouding en met name het beheer van klantenrekeningen
 • Activiteiten met betrekking tot een loyaliteitsprogramma binnen één of meerdere juridische entiteiten, het opvolgen van klantenrelaties zoals het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 • Klachtenbeheer en klantenservice
 • Selectie van klanten voor het uitvoeren van studies, enquêtes en producttesten (tenzij de betrokken personen onder passende voorwaarden toestemming hebben gegeven)

Categorieën van personen die betrokken zijn bij de verwerking

 • De verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Transactiegegevens van aangekochte goederen of diensten zoals aankoopgegevens, transactienummer, abonnement.
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens met betrekking tot de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties,
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens over de organisatie en verwerking van wedstrijden, loterijen en alle promotieactiviteiten, zoals de datum van deelname, de reacties op de prijsvragen en de aard van de geboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die advies hebben uitgebracht over producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegevens verzameld via erkende commerciële acties
 • Afbeeldingen

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Onderaannemers van de makelaar
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Prospectiewerkzaamheden

Nauwkeurige omschrijving van het doel:

 • Het beheer van de technische prospectie (met name technische operaties zoals standaardisering, verrijking en deduplicatie)
 • De selectie van de personen die belast zijn met de uitvoering van loyaliteits-, prospectie-, enquête-, producttesten en promotieactiviteiten. Deze handelingen mogen niet leiden tot de opstelling van profielen die gevoelige gegevens kunnen onthullen (persoonlijke gezondheid, raciale of etnische herkomst, filosofische, politieke, vakbonds-, seksuele of godsdienstige opvattingen), tenzij de betrokkene daarvoor toestemming heeft verkregen onder de in artikel 6 vastgestelde voorwaarden.
 • Het uitvoeren van werkzaamheden rond sollicitaties

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Transactiegegevens zoals transactienummer, aankoopgegevens, abonnement, van de gekochte goederen of diensten
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens met betrekking tot de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens over de organisatie en verwerking van prijsvragen, loterijen en alle promotieactiviteiten, zoals de datum van deelname, de reacties op de prijsvragen en de aard van de geboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die advies hebben uitgebracht over producten, diensten of inhoud, met name hun pseudoniemen
 • Gegevens verzameld via erkende commerciële acties
 • Afbeeldingen

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing
 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Overige (te verduidelijken)

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.


 1. Bijwerken van prospectbestanden


Nauwkeurige omschrijving van het doel 


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • De verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven
 • Gezinssituatie en economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van het (de) kind(eren) thuis, beroep, activiteitengebied, sociaal-economische categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens met betrekking tot het toezicht op de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties,
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens betreffende de organisatie en verwerking van wedstrijden, loterijen en alle promotionele activiteiten zoals de datum van deelname, reacties op prijsvragen en de aard van de aangeboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die berichten plaatsen op producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegevens verzameld via erkende commerciële acties
 • Afbeeldingen


Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.


 1. Beheer van onbetaalde schulden en geschillen


Nauwkeurige omschrijving van het doel 


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: titel, achternaam, voornaam,  adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode aan de hand waarvan de cliënt kan worden geïdentificeerd
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven
 • Gezins-, economische en financiële situatie: aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van het (de) kind(eren) thuis, beroep, activiteitengebied, sociaal-economische categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties,
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens betreffende de organisatie en verwerking van wedstrijden, loterijen en alle promotionele activiteiten zoals de datum van deelname, reacties op prijsvragen en de aard van de aangeboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die berichten plaatsen op producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegevens die in het kader van toegestane commerciële acties zijn verzameld
 • Afbeeldingen
 • Andere, namelijk ……………………


Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing
 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Organisatie van wedstrijden, loterijen of andere promotionele acties


Nauwkeuriger beschrijving van het doel 


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden
 • Andere, namelijk …………………….

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Transactiegegevens van aangekochte goederen of diensten zoals aankoopgegevens, transactienummer, abonnement
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie, enz: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens over de organisatie en verwerking van wedstrijden, loterijen en alle promotieactiviteiten, zoals de datum van deelname, de reacties op de prijsvragen en de aard van de geboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die advies hebben uitgebracht over producten, diensten of inhoud, met name hun pseudoniemen
 • Gegevens die in het kader van toegestane commerciële acties zijn verzameld
 • AfbeeldingenBewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën van bestemmelingen die toegang tot de gegevens hebben

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verwerkingsverantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.
 1. Digitale diensten aan klanten


Nauwkeuriger beschrijving van het doel 

Het aanbieden van digitale klantendiensten zoals mobiele toepassingen, extranet voor klanten of digitale communicatiediensten.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: titel, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode aan de hand waarvan de cliënt kan worden geïdentificeerd
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Transactiegegevens van aangekochte goederen of diensten zoals aankoopgegevens, transactienummer, abonnement
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie, enz: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens over de organisatie en verwerking van prijsvragen, loterijen en alle promotieactiviteiten, zoals de datum van deelname, de reacties op de prijsvragen en de aard van de geboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die advies hebben uitgebracht over producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegevens die in het kader van toegestane commerciële acties zijn verzameld
 • Afbeeldingen
 • Andere, namelijk …………………….Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Overdracht, verhuur of uitwisseling van klanten- en prospectbestanden


Nauwkeuriger beschrijving van het doel

Verstrekking van persoonlijke klantgegevens in het kader van commerciële partnerschappen met derden.


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens betreffende de organisatie en verwerking van wedstrijden, loterijen en alle promotionele activiteiten zoals de datum van deelname, reacties op prijsvragen en de aard van de aangeboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die berichten plaatsen op producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegevens verzameld via erkende commerciële acties
 • Afbeeldingen


Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verantwoordelijke
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast. 1. Beheer van verzoeken tot toegang, tot rechtzetting en verzet


Nauwkeurige omschrijving van het doel 


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Klanten
 • Prospecten
 • Derden
 • Andere, namelijk …………………….:


Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren
 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram
 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven
 • Gezins-, economische en financiële situatie: huwelijksleven, aantal personen in het huishouden, aantal en leeftijd van de kind(eren), beroep, werkterrein, sociaal-professionele categorie, aanwezigheid van huisdieren
 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie, enz: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties
 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.
 • Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van loyaliteits-, prospectie-, studie-, enquête-, producttest- en promotieacties, waarbij de selectie van personen alleen kan voortvloeien uit de analyse van de vermelde gegevens
 • Gegevens over de organisatie en verwerking van prijsvragen, loterijen en alle promotieactiviteiten, zoals de datum van deelname, de reacties op de prijsvragen en de aard van de geboden prijzen
 • Gegevens over de bijdragen van personen die berichten plaatsen op producten, diensten of inhoud, met inbegrip van hun pseudoniemen
 • Gegeven verzameld via erkende commerciële acties
 • Afbeeldingen


Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien
 • 1 jaar
 • Laatste contact + 1 jaar
 • 13 maanden
 • Einde van commerciële relatie + 3 jaar
 • Einde van contract + 10 jaar
 • Andere, namelijk …………………….:

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke
 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de manager
 • Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Andere particuliere ondernemingen
 • Betrokken persoon
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of arbeidsverhouding van de geregistreerde persoon
 • Openbare diensten
 • Justitie en politie
 • Socialezekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsondernemingen
 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

Methoden voor gegevensverzameling

 • Contactformulier
 • Bestelbon 
 • Aankoopfactuur
 • Website
 • Mobiele app
 • Telefoon
 • Bezoek

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens. 

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.
Verwerkingsregister voor bedrijfsmanagement


Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam van het bedrijfKWISPEL BV BV

AdresLindelei 36 2620 Hemiksem

Ondernemingsnummer 0480.718.340

Telefoon 038288040

e-mail info@kwispels.com

website www.kwispels.comContactgegevens van de zaakvoerder:

Naam De Vlieger Els

Adres Hemiksem 2620 Hemiksem

Telefoon 038288040

e-mailinfo@kwispels.com


Inhoudsopgave verwerkingsregister van het management van de onderneming


 1. Leveranciersbeheer

 2. Beheer van de boekhouding

 3. Beheer van aandeelhouders en partners

 4. Veiligheid en beveiliging

1. Leveranciersbeheer

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

De verwerking kan sommige of alle van de volgende doeleinden hebben:

 • Relatiebeheer met leveranciers

 • Beheer van vorderingen, inclusief incasso

Categorieën van mensen die betrokken zijn bij de verwerking

 • Potentiële huidige of voormalige leveranciers

 • De contactpersonen van de leverancier

 • De verwerkingsverantwoordelijke

Categorieën verzamelde gegevens

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, huidig adres (privé en zakelijk), vorig adres, telefoonnummer (privé, zakelijk), door de verwerkingsverantwoordelijke toegewezen identificatoren.

 • Identificatiegegevens, verstrekt door andere overheidsdiensten dan het nationale registratienummer: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, pensioen, kenteken, enz.

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingstijden, enz., ...

 • Elektronische locatiegegevens: GSM, GPS,.......

 • Financiële identificatiegegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, creditcard- of debetkaartnummers, geheime codes.

 • Financiële transacties: verschuldigde en betaalde bedragen door de persoon in kwestie, toegekende kredieten, goedkeuringen, betalingswijzen, betalingsoverzicht, deposito's en andere waarborgen.

 • Overeenkomsten en afspraken: details van commerciële overeenkomsten of afspraken, vertegenwoordiging of wettelijke afspraken, details van agenten.

 • Licenties in bezit

Bewaartermijnen

 • 5 jaar voor contracten gesloten in het kader van een commerciële relatie

 • 5 jaar voor bankdocumenten: bankafschriften, chequestokjes, cheques....

 • 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar voor boekhoudkundige documenten: Boeken en boekhouding, inkooporders, leveringsbonnen, klanten- en leveranciersfacturen, ...

 • 30 jaar voor contracten voor de aankoop of overdracht van onroerende goederen en terreinen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

 • Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Openbare diensten

Methoden voor gegevensverzameling

 • Bestelformulier

 • Facturen

 • Boekhoudkundige boeken

 • Formulier

 • Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.2. Beheer van de boekhouding


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

 • Boekhoudkundig beheer

 • Beheer van geschillen, met inbegrip van de inning van schuldvorderingen

 • Klachten en after-sales service management

 • Bestrijding van fraude en wanpraktijken van klanten

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: titel, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode aan de hand waarvan de cliënt kan worden geïdentificeerd

 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram

 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven

 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties,

 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Leveranciers

 • Klanten

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Banken en verzekeringsondernemingen

 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in verband staan met de verantwoordelijke

 • Andere particuliere ondernemingen

 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere particuliere ondernemingen

 • Betrokken persoon

 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde

 • Openbare diensten

 • Justitie en politie

 • Socialezekerheidsinstanties

 • Overige, namelijk: …………………………………...

Bewaartermijnen

 • Einde van contract + 15 jaar (vastgoed)

 • Einde van contract + 10 jaar

Methoden voor gegevensverzameling

 • Bestelformulier

 • Facturen

 • Boekhoudkundige boeken

 • Formulier

 • Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.3. Beheer van aandeelhouders en partners


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Aandeelhouders

 • Handelspartners

 • Begunstigden

 • Andere, namelijk:

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren

 • Andere, namelijk:

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien

 • Andere, namelijk:

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Betrokken persoon

 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

 • Openbare diensten

 • Justitie en politie

Methoden voor gegevensverzameling

 • Aandeelhoudersregister

 • Gepubliceerd status

 • Managementovereenkomst

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.


4. Veiligheid en beveiliging


Nauwkeuriger beschrijving van het doel

 • De verwerking van persoonsgegevens met als doel de veiligheid van personen of goederen te waarborgen

 • Registratie van bezoekers als onderdeel van de toegangscontrole

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Bezoekers

 • Leveranciers

Categorieën verzamelde gegevens

 • identificatiegegevens: naam en beroepsadres van de bezoeker; identificatie van zijn werkgever; identificatie van het voertuig; naam, afdeling en functie van de bezochte persoon; dat en tijdstip van het bezoek

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien

 • Een week

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Betrokken persoon

 • Justitie en politie

 • Overige, namelijk:.........................................;

 • Methoden voor gegevensverzameling

 • Bezoekersregister

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.Verwerkingsregister voor bedrijfsmanagement


Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam van het bedrijfKWISPEL BV BV

AdresLindelei 36 2620 Hemiksem

Ondernemingsnummer 0480.718.340

Telefoon 038288040

e-mail info@kwispels.com

website www.kwispels.comContactgegevens van de zaakvoerder:

Naam De Vlieger Els

Adres Hemiksem 2620 Hemiksem

Telefoon 038288040

e-mailinfo@kwispels.com


Inhoudsopgave verwerkingsregister van het management van de onderneming


 1. Leveranciersbeheer

 2. Beheer van de boekhouding

 3. Beheer van aandeelhouders en partners

 4. Veiligheid en beveiliging

1. Leveranciersbeheer

Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

De verwerking kan sommige of alle van de volgende doeleinden hebben:

 • Relatiebeheer met leveranciers

 • Beheer van vorderingen, inclusief incasso

Categorieën van mensen die betrokken zijn bij de verwerking

 • Potentiële huidige of voormalige leveranciers

 • De contactpersonen van de leverancier

 • De verwerkingsverantwoordelijke

Categorieën verzamelde gegevens

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, huidig adres (privé en zakelijk), vorig adres, telefoonnummer (privé, zakelijk), door de verwerkingsverantwoordelijke toegewezen identificatoren.

 • Identificatiegegevens, verstrekt door andere overheidsdiensten dan het nationale registratienummer: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, pensioen, kenteken, enz.

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingstijden, enz., ...

 • Elektronische locatiegegevens: GSM, GPS,.......

 • Financiële identificatiegegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, creditcard- of debetkaartnummers, geheime codes.

 • Financiële transacties: verschuldigde en betaalde bedragen door de persoon in kwestie, toegekende kredieten, goedkeuringen, betalingswijzen, betalingsoverzicht, deposito's en andere waarborgen.

 • Overeenkomsten en afspraken: details van commerciële overeenkomsten of afspraken, vertegenwoordiging of wettelijke afspraken, details van agenten.

 • Licenties in bezit

Bewaartermijnen

 • 5 jaar voor contracten gesloten in het kader van een commerciële relatie

 • 5 jaar voor bankdocumenten: bankafschriften, chequestokjes, cheques....

 • 10 jaar vanaf het einde van het boekjaar voor boekhoudkundige documenten: Boeken en boekhouding, inkooporders, leveringsbonnen, klanten- en leveranciersfacturen, ...

 • 30 jaar voor contracten voor de aankoop of overdracht van onroerende goederen en terreinen

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

 • Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Openbare diensten

Methoden voor gegevensverzameling

 • Bestelformulier

 • Facturen

 • Boekhoudkundige boeken

 • Formulier

 • Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.2. Beheer van de boekhouding


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

 • Boekhoudkundig beheer

 • Beheer van geschillen, met inbegrip van de inning van schuldvorderingen

 • Klachten en after-sales service management

 • Bestrijding van fraude en wanpraktijken van klanten

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: titel, achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode aan de hand waarvan de cliënt kan worden geïdentificeerd

 • De gegevens betreffende het betaalmiddel: post- of bankafschrift, chequenummer, vervaldatum van de bankkaart, nummer van de bankkaart, visueel cryptogram

 • Gegevens met betrekking tot de transactie, zoals transactienummer, gegevens over aankoop, abonnement, goed of dienst waarop is ingeschreven

 • Gegevens over de follow-up van de commerciële relatie: documentatieaanvragen, testaanvragen, gekochte producten, aangekochte producten, diensten of abonnementen, hoeveelheid, bedrag, frequentie, leveringsadres, aankoop- en servicegeschiedenis, retourzending van producten, oorsprong van de verkoop (verkoper, vertegenwoordiger, partner, filiaal) of bestelling, correspondentie met de klant en klantenservice, uitwisselingen en opmerkingen van klanten en prospects, persoon (personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor klantenrelaties,

 • Gegevens betreffende de betaling van facturen: betalingsvoorwaarden, verleende kortingen, kwitanties, saldo's en niet-betaalde bedragen, die niet leiden tot uitsluiting van een recht, dienst of contract.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Leveranciers

 • Klanten

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Banken en verzekeringsondernemingen

 • Makelaars in persoonsgegevens of direct marketing

 • Individuen of organisaties die rechtstreeks in verband staan met de verantwoordelijke

 • Andere particuliere ondernemingen

 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere particuliere ondernemingen

 • Betrokken persoon

 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

 • Werkgever of arbeidsverhoudingen van de geregistreerde

 • Openbare diensten

 • Justitie en politie

 • Socialezekerheidsinstanties

 • Overige, namelijk: …………………………………...

Bewaartermijnen

 • Einde van contract + 15 jaar (vastgoed)

 • Einde van contract + 10 jaar

Methoden voor gegevensverzameling

 • Bestelformulier

 • Facturen

 • Boekhoudkundige boeken

 • Formulier

 • Telefoonnummer

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.3. Beheer van aandeelhouders en partners


Nauwkeuriger beschrijving van het doel:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Aandeelhouders

 • Handelspartners

 • Begunstigden

 • Andere, namelijk:

Categorieën verzamelde gegevens

 • Identiteit: aanspreektitel, achternaam, voornaam, adres, (vast en/of mobiel) telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, interne verwerkingscode waarmee het bedrijf de klant kan identificeren

 • Andere, namelijk:

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien

 • Andere, namelijk:

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Personen of organisaties die in direct contact staan met de verantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Betrokken persoon

 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon

 • Openbare diensten

 • Justitie en politie

Methoden voor gegevensverzameling

 • Aandeelhoudersregister

 • Gepubliceerd status

 • Managementovereenkomst

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.


4. Veiligheid en beveiliging


Nauwkeuriger beschrijving van het doel

 • De verwerking van persoonsgegevens met als doel de veiligheid van personen of goederen te waarborgen

 • Registratie van bezoekers als onderdeel van de toegangscontrole

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

 • Bezoekers

 • Leveranciers

Categorieën verzamelde gegevens

 • identificatiegegevens: naam en beroepsadres van de bezoeker; identificatie van zijn werkgever; identificatie van het voertuig; naam, afdeling en functie van de bezochte persoon; dat en tijdstip van het bezoek

Bewaartermijnen

 • Vereiste tijd om de transactie te voltooien

 • Een week

Categorieën ontvangers met toegang tot de gegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

 • Andere diensten of ondersteunende bedrijven van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Betrokken persoon

 • Justitie en politie

 • Overige, namelijk:.........................................;

 • Methoden voor gegevensverzameling

 • Bezoekersregister

Deze verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens.

Deze verwerking omvat geen gegevensoverdracht buiten Europa.

De standaard beveiligingsmaatregelen die in uw beveiligingsbeleid voor deze verwerking worden beschreven, worden toegepast.